SIR CURSUS

SIR adembescherming categorie B


Doelgroep:
 
Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.

Inhoud van de cursus:

Algemeen
• De werking van ademhaling
• Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming: toepassingsgebied, werking en beperkingen
       1. Afhankelijke adembescherming
       2. Onafhankelijke adembescherming
       3. Gelaatsstukken

Wetgeving – regelgeving SIR en VCA
• Taken/verantwoordelijkheden
• TRA
• Indienststelling en periodieke keuring
• Medische keuring en leeftijd
• Indeling SIR‐risicocategorie
• Selectie adembeschermingsmiddelen
• Face fit‐test (lektest)
• Draagtijden en werkbelasting
• Teamsamenstelling

Veiligheid
• De kandidaat kan de betreffende risico’s herkennen en benoemen alsmede de daaraan verbonden beheersmaatregelen uitvoeren en/of benoemen
• Voorbereiding werkzaamheden
• Besloten ruimte
• Noodsituaties/reddingsplan
• PBM’s
• De kandidaat kan de factoren die de beschermingsgraad van adembeschermingsmiddelen beïnvloeden noemen
• De kandidaat kan de resterende hoeveelheid lucht in de ademluchtcilinder bepalen en daaruit de maximale inzettijd
• De kandidaat weet hoe en wanneer een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uitgevoerd moet worden

Vaktechniek
• De kandidaat kan de bouw, de werking en beperkingen van de diverse onderdelen van onafhankelijke adembescherming uitleggen
• De kandidaat kan de aandachtspunten uitleggen bij het gebruik van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan de voor‐ en nadelen benoemen van een ademluchttoestel en van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan uitleggen hoe adembeschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gecontroleerd, gereedgemaakt en gebruikt
• De kandidaat kan de instructies voor het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembescherming toepassen
• De kandidaat kan gasdetectie gebruiken

Praktijk
• Het ademluchttoestel gereed maken voor gebruik
• Het ademluchttoestel op‐ en afzetten
• Een ademluchtlijnsysteem gereedmaken en controleren voor, tijdens en na gebruik
• Een parcours afleggen en werkzaamheden uitvoeren met gebruik van een ademluchttoestel of ademluchtlijnsysteem
• Reageren op noodsituaties
• Afhankelijke adembeschermingsmiddelen

Inschrijfformulier

SIR - adembescherming categorie C

Versturen